- nhất xuyến,quán hồng -

♦ Phiên âm: (yī chuàn hóng).


♦ Hoa xô đỏ