- nhị diện,miến giác,giốc,lộc -

♦ Phiên âm: (èrmiànjiǎo).


♦góc nhị diện (góc do hai mặt phẳng cắt nhau tạo thành). .