- giới,giá cách,các tiêu,phiêu -

♦ Phiên âm: (jià gé biāo ).


♦tem giá cả