- tu biên cơ,ki,kì -

♦ Phiên âm: (xiū biān jī ).


♦máy xén biên


Vừa được xem: ���������河圖洛書噤口沱茶嘴長沛然沛澤嘴多舌長沛公