- tam,tám đảo huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (Sān Dǎo xiàn ).


♦Tam Đảo