- nhân tự ni,nỉ -

♦ Phiên âm: (rén zì ní ).


♦Dạ hoa văn dích dắc