- trung,trúng chuyển,chuyến lữ khách -

♦ Phiên âm: (zhōngzhuǎn lǚkè ).


♦Khách chuyển máy bay