- tác nghiệp lưu trình -

♦ Phiên âm: (zuò yè liú chéng ).


♦dây chuyền thao tác