- sung đống hãn ngưu -

♦ Phiên âm: (chōng dòng hàn,hán niú ).


(hvtd)♦Sách vở rất nhiều. § Sung đống chỉ sách vở nhiều, đầy cả rường cột trong nhà, hãn ngưu chỉ trâu ngựa chở nhiều sách, đổ mồ hôi hột. Cũng viết là hãn ngưu sung đống .


Vừa được xem: ������������出生出現出港出洋������出典待茶冤苦