- đê ngạch bảo hiểm -

♦ Phiên âm: (dī é bǎoxiǎn ).


♦Bảo hiểm mức thấp