- đảo địa truyện,truyền,truyến cầu -

♦ Phiên âm: (dǎo dì chuán qiú ).


♦Lăn ra đất để chuyền bóng