- thừa,thặng kiên sách phì -

♦ Phiên âm: (chéngjiāncèféi).


♦lên xe xuống ngựa; xa hoa sang trọng. . .