- bất thiên bất đảng -

♦ Phiên âm: (bù,fǒu piān bù,fǒu dǎng,zhǎng ).


(hvtd)♦Công chính, không thiên vị. ◇Lã Thị Xuân Thu : Sĩ bất thiên bất đảng, nhu nhi kiên, hư nhi thật , , (Sĩ dung ).