- thùy vong,vô -

♦ Phiên âm: (chuíwáng).


♦gần chết; sắp chết; hấp hối. .