- nhân viên,vân quản lí khóa -

♦ Phiên âm: (rén yuán guǎn lǐ kè ).


♦bộ phận nhân sự quản lý