- trung,trúng chuyển,chuyến hậu cơ,ki,kì thính,sảnh -

♦ Phiên âm: (zhōngzhuǎn hòu jī tīng ).


♦Phòng chờ để chuyển máy bay