- pháp chúc,thuộc,chú khuê á na,nả -

♦ Phiên âm: (fà zhǔ guīyǎnà ).


♦Guyane thuộc Pháp