- ngụy tạo,tháo bảo hiểm đan,thiền,thiện -

♦ Phiên âm: (wèizào bǎoxiǎn dān ).


♦Làm giả hợp đồng bảo hiểm