- kim chúc,thuộc,chú võng kim chúc,thuộc,chú gia côn -

♦ Phiên âm: (Jīnshǔ wǎng jīnshǔ jiāgōng cái ).


♦ Lưới kim loại – Vật liệu gia công kim loại