- duệ trí -

♦ Phiên âm: ( ruì zhì,zhī ).


(hvtd)♦Tinh thông, hiểu biết sâu xa. ◇Hàn Phi Tử : Thông minh duệ trí, thiên dã; động tĩnh tư lự, nhân dã , ; , (Giải lão ) Thông minh duệ trí, ấy là trời vậy; động tĩnh tư lự, ấy là người vậy.


Vừa được xem: 睿智三通亭勻期于利他三農朝陽三綱判語朝秦暮楚