- tề mi -

♦ Phiên âm: (qí,jī méi ).


(hvtd)♦Vợ chồng tương kính. Xem cử án tề mi .


Vừa được xem: 齊眉像因材施教抓總兒夕照