- hoàng mễ -

♦ Phiên âm: (huáng mǐ ).


♦Gạo kê vàng


Vừa được xem: 黄米妙手回春大插屏勾檢相對