- mạch lạp thũng,trũng -

♦ Phiên âm: (màilìzhǒng).


♦cái leo; cái chắp (ở mắt). , , , , . .


Vừa được xem: 麥粒腫三才三叉神经湘簾歲首