- lân phụng,phượng quy,quân,cưu long,sủng -

♦ Phiên âm: (línfēngguīlóng).


♦long lân qui phụng (thời xưa rồng, kỳ lân, rùa và phượng hoàng được coi là tứ linh, dùng để ví với người hiền tài). , .


Vừa được xem: 麟鳳龜龍光線實行煢煢平日