- côn kê -

♦ Phiên âm: (kūn jī ).


(hvtd)♦Một giống gà mình lớn.
♦Tên khác của chim phụng hoàng .


Vừa được xem: 鶤雞行李传送带電掣官費記分雄辯寧