- nga chưởng thu -

♦ Phiên âm: (ézhǎngqiū).


♦cây bùm bụp. , 17 - 20, , , , . , . 西.


Vừa được xem: 鵝掌楸煤藏奸佞女優壯懷壯心壯年壯工