- minh la khai đạo,đáo -

♦ Phiên âm: (míngluókāidào).


♦gõ chiêng dẹp đường. , . 輿.


Vừa được xem: 鳴鑼開道紅票別業鏤照辦電視九斤