- minh -

♦ Phiên âm: (míngdí).


♦tên kêu (một loại tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu). .


Vừa được xem: 鳴鏑錦雞政治協商會議曠費果凍兒爆鳴