- hồn bất,phầu,phủ,phi,phu phụ thể -

♦ Phiên âm: (húnbùfùtǐ).


♦mất hồn mất vía; hồn vía lên mây; sợ mất vía; hồn bất phụ thể. .


Vừa được xem: 魂不附體齒輪加工機床霉雨假使手紙开发行政课