- cao sơn lưu thủy -

♦ Phiên âm: (gāo,gào shān liú shuǐ ).


(hvtd)Chung Tử Kì nghe đàn Bá Nha biết Bá Nha nghĩ đến núi cao hay nước chảy. Nghĩa bóng: Người tri âm khó gặp.
♦Tên một bài từ.


Vừa được xem: 高山流水