- cốt tiết -

♦ Phiên âm: (gǔjié).


♦khớp xương. .


Vừa được xem: 防護骨節侵占愁眉鎖眼熒光燈