- bão lãm -

♦ Phiên âm: (bǎolǎn).


♦đọc đã mắt; đọc sướng mắt. ;.


Vừa được xem: 飽覽大紅藏身