- phạn lạp -

♦ Phiên âm: (fànlì).


.


Vừa được xem: 飯粒珠玉珍重珍衛珍聞珍禽珍珠米珍珠珍玩