- phạn cục -

♦ Phiên âm: (fànjú).


♦bữa tiệc; bữa ăn; tiệc. ; ; ;.


Vừa được xem: 飯局作反鞋头内里车万能貪圖雄文