- cách,cức mệnh gia,cô -

♦ Phiên âm: (gémìngjiā).


.


Vừa được xem: 革命家政法政治經濟學政治協商會議害怕容色菊花酒å½¹