- phi đạo thể -

♦ Phiên âm: (fēidǎotǐ).


♦vật cách đường; con lươn. .


Vừa được xem: 非導體雕漆酆都臀尖胯骨窖肥玎珰憧憬