- linh nghiệm -

♦ Phiên âm: (língyàn).


, .


Vừa được xem: 靈驗富貴病富貴塔拉哈西簿書