- linh chi -

♦ Phiên âm: (língzhī).


♦cỏ linh chi (vị thuốc Đông Y). , , , . 中國.


Vừa được xem: 靈芝官報私仇魂不附體齒輪加工機