- lôi minh -

♦ Phiên âm: (léimíng).


.


Vừa được xem: 雷鳴办公室舊業孱弱浪費平常