- linh thực -

♦ Phiên âm: (língshí).


.

(hvtd)♦Ăn vặt. § Cũng gọi là linh chủy . ◎Như: ái cật linh thực thị bất hảo đích tập quán .


Vừa được xem: 零食菩薩游仙詩常任芒硝政