- kê khuyển bất,phầu,phủ,phi,phu ninh,trữ -

♦ Phiên âm: (jīquǎnbùníng).


♦gà chó không yên; không ai được yên; bị quấy rối. , .


Vừa được xem: 雞犬不寧鎂光貯備被干屬國帽子煤荒