- tạp loạn vô,mô chương -

♦ Phiên âm: (záluànwúzhāng).


♦lộn xộn; loạn xà ngầu; bừa bãi. , .


Vừa được xem: 雜亂無章搬石頭砸自己的腳黑夜宣敘調懷鬼胎女眷