- hùng củ củ -

♦ Phiên âm: (xióngjiūjiū).


♦hùng dũng oai vệ. ().


Vừa được xem: 雄赳赳砂布木船運動神經田徑賽滂沛彌勒