- hùng văn,vấn -

♦ Phiên âm: (xióngwén).


♦áng hùng văn. ;.


Vừa được xem: 雄文抓緊諸位琴棋書