- tùy hậu,hấu -

♦ Phiên âm: (suíhòu).


, .


Vừa được xem: 隨后索子侵占情隨事遷打零正風追隨鼻化元音