- tùy khẩu -

♦ Phiên âm: (suíkǒu).


, .


Vừa được xem: 隨口言出法隨狼毫擯黜尾隨陶文湯泉打嘴巴