- tùy tức -

♦ Phiên âm: (suíjí).


♦lập tức; liền theo sau. ;.


Vừa được xem: 隨即嘔血窮泉舵盤甘泉漢語拼音方案政治指導員額手稱慶