- cách tâm -

♦ Phiên âm: (géxīn).


, .


Vừa được xem: 隔心車駕茶蓬县怎么樣