- dương bình,biền -

♦ Phiên âm: (yángpíng).


♦dương bình (thanh hai trong tiếng Phổ Thông). 調, . 〗.


Vừa được xem: 陽平浪曲尺溫室林冠暗殺夜明珠