- trần cốc tử lạn chi ma -

♦ Phiên âm: (chén,zhèn gǔ,gòu zǐ,zi làn zhī má,mā ).


(hvtd)♦Chuyện phiếm, chuyện vặt vãnh, chuyện dây mơ rễ má, không đầu không đuôi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Khả thị ngã hồ đồ liễu, chánh kinh thoại thả bất thuyết, thả thuyết trần cốc tử lạn chi ma đích hỗn đảo thục , , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Tôi lẩn thẩn thật, cái việc đáng nói lại không nói, chỉ nói những chuyện dây mơ rễ má đâu đâu ấy thôi.


Vừa được xem: 陳穀子爛芝麻戈比灵芝菇